Aklatang Tibak

Aklatan ng Aktibista at Sambayanang Pilipino

IBON: Large Landholdings Amid Peasant Landlessness

Leave a comment

23511177_10159563524195162_8650171737404887564_o

Advertisements


Leave a comment

Espesyal na Isyu ng Ang Bayan: 100 Taon ng Rebolusyong Oktubre

ang-bayan-communist-party-of-the-philippines-october-revolution-100

“Ihinahandog ng Ang Bayan ang espesyal na isyung ito bilang ambag sa pandaigdigang paggunita ng Dakilang Sosyalistang Rebolusyong Oktubre. Sa pamamagitan nito, ipinababatid ng Partido Komunista ng Pilipinas ang mahigpit na pagkilala sa walangkapantay at nagpapatuloy na kabuluhan ng tagumpay na ito ng proletaryo at mamamayang Russian sa kasalukuyang pakikibaka ng proletaryo at mamamayan ng buong daigdig. Maliban sa mensahe ng Komite Sentral at Mensahe ni Prof. Jose Maria Sison, ang mga artikulong naririto ay halaw mula sa pitong-bahaging serye tungkol sa Rebolusyong Oktubre na inilabas ng Ang Bayan mula Nobyembre 7, 2016 hanggang Hulyo 21, 2017.”

Download here: Espesyal na Isyu ng Ang Bayan: 100 Taon ng Rebolusyong Oktubre


Leave a comment

People’s War, People’s Press: History and Evolution of Ang Bayan (The People), the News Organ of the Communist Party of the Philippines (CPP) – Lucia Palpal-latoc Tangi

ang-bayan-opisyal-na-pahayagan-ng-partido-komunista-ng-pilipinas-cpp-npa-ndf

“Due to the pivotal role of the press in revolutions, the Communist Party of the Philippines (CPP) released its official publication Ang Bayan (The People) just months after it was re-established on December 26,1968. CPP founding chairperson Jose Maria Sison used only a few typewriters and one mimeograph machine to write the first issue of Ang Bayan, published on May 1,1969. For almost half a century, Ang Bayan was the CPP’s propagandist, agitator, and organizer. It was instrumental to establish and to maintain party unity and to popularize Marxist-Leninist-Maoist ideals. It simultaneously provided alternative news and perspective, especially during the martial law years, and inspired the rise of more revolutionary publications. The advent of the digital age also prompted the CPP to wage its revolution online. By recruiting members from the information technology sector and providing computer literacy training, Ang Bayan was first accessed online in 1998 on the National Democratic Front (NDF) website. Ang Bayan established its own website in 1999.”

Download here: People’s War, People’s Press: History and Evolution of Ang Bayan (The People), the News Organ of the Communist Party of the Philippines (CPP)


Leave a comment

Talks at the Yenan Forum on Literature and Art

Mao Zedong 1

“In our struggle for the liberation of the Chinese people there are various fronts, among which there are the fronts of the pen and of the gun, the cultural and the military fronts. To defeat the enemy we must rely primarily on the army with guns. But this army alone is not enough; we must also have a cultural army, which is absolutely indispensable for uniting our own ranks and defeating the enemy. Since the May 4th Movement such a cultural army has taken shape in China, and it has helped the Chinese revolution, gradually reduced the domain of China’s feudal culture and of the comprador culture which serves imperialist aggression, and weakened their influence. To oppose the new culture the Chinese reactionaries can now only “pit quantity against quality”. In other words, reactionaries have money, and though they can produce nothing good, they can go all out and produce in quantity. Literature and art have been an important and successful part of the cultural front since the May 4th Movement. During the ten years’ civil war, the revolutionary literature and art movement grew greatly. That movement and the revolutionary war both headed in the same general direction, but these two fraternal armies were not linked together in their practical work because the reactionaries had cut them off from each other. It is very good that since the outbreak of the War of Resistance Against Japan, more and more revolutionary writers and artists have been coming to Yenan and our other anti-Japanese base areas. But it does not necessarily follow that, having come to the base areas, they have already integrated themselves completely with the masses of the people here. The two must be completely integrated if we are to push ahead with our revolutionary work. The purpose of our meeting today is precisely to ensure that literature and art fit well into the whole revolutionary machine as a component part,that they operate as powerful weapons for uniting and educating the people and for attacking and destroying the enemy, and that they help the people fight the enemy with one heart and one mind. What are the problems that must be solved to achieve this objective? I think they are the problems of the class stand of the writers and artists, their attitude, their audience, their work and their study.”

Download here: Talks at the Yenan Forum on Literature and Art


Leave a comment

Ang Pangangailangan Para sa Isang Rebolusyong Pangkultura

JoseMariaSison5

“Ang balanse, padron o sintesis sa kultura na umiiral sa lipunan sa isang takdang istorikong antas sa lipunan ay walang iba kundi ang kaisahan ng magkakasalungat – ang kaisahan ng magkakasalungat na pwersang pangkultura. Ang kaisahang ito ay palaging isang temporaryong balanse na napapailalim sa dinamismo ng magkasalungat. Laging dinadaig at winawasak ng progresibong pwersa ang lumang balangkas na lagi namang pinipilit ng reaksyunaryong pwersa na panatilihin.

Kagaya ng di maiiwasang rebolusyon sa relasyong pampulitika at pang-ekonomya, hindi rin maiiwasan ang rebolusyon sa kultura. Sa katunayan, ang isang rebolusyong pangkultura ay kinakailangang bahagi ng rebolusyong pampulitika at pang-ekonomya.

Sa kasaysayan ng sangkatauhan, madaling makita na bago pa man ganap na umunlad ang pampulitika at pang-ekonomyang kapangyarihan ng isang nangingibabaw na uring panlipunan, binibigyan ito ng rebolusyong pangkultura ng mga kaisipan at layunin na nagsisilbing epektibong gabay sa pagkilos at higit pang pagkilos. Makakamit ng naghaharing uri ang kamalayan sa uri bago nito aktwal na naitatayo ang sariling kapangyarihan pang-estado at pinapalitan ang lumang kapangyarihan pang-estado at ang mga labi nito.”

Download here: Ang Pangangailangan Para sa Isang Rebolusyong Pangkultura


Leave a comment

Mensahe sa PAKSA Hinggil sa mga Tungkulin ng mga Kadre sa Larangan ng Kultura

JoseMariaSison4

“Ang mga kadre sa larangan ng kultura ay tulad ng mga kumander na namumuno sa mga batalyong pangkultura – ang masa na libu-libo, sampu-sampung libo at milyun-milyon ang dami. Ang mga tagasubaybay ng rebolusyonaryong mga obrang pampanitikan at pansining ay di mabibilang. Maaaring maulit nang napakaraming beses ang isang pagtatanghal ng dula o likhang-sining, kaya’t napakahirap sabihin kung gaano karami ang nakapanood nito. Maaaring limitado ang kakayahan sa paglalathala ng isang palimbagan, pero ang isang mahusay na akdang pampanitikan nama’y naipapasa-pasa at natatalakay nang walang tigil. Kung tunay na naglilingkod sa sambayanan ang ating gawaing pangkultura, tiyak na ang ating mga mambabasa’t tagasubaybay ay napupukaw at nagiging isang napakalakas na puwersa para sa rebolusyon. Sa ganito’y nagiging materyal na pwersa ang tema ng Kongresong ito, tulad din ng nagagawa ng isang sigaw-pandigma sa larangan ng labanan.”

Download here: Mensahe sa PAKSA Hinggil sa mga Tungkulin ng mga Kadre sa Larangan ng Kultura


Leave a comment

Mga Tungkulin ng Ikalawang Kilusang Propaganda

JoseMariaSison3

“Mahalagang pag-usapan ang Ikalawang Kilusang Propaganda dahil kailangan nating balikan ang di tapos na mga tungkulin ng rebolusyong Pilipino. Kailangan ang Ikalawang Kilusang Propaganda para minsan pang pukawin ang ating bansa sa pakikibaka para matupad ang mga pambansa-demokratikong tungkulin ng rebolusyong Pilipino.

Ang Ikalawang Kilusang Propaganda ay pagpapatuloy ng Unang Kilusang Propaganda at ng rebolusyong Pilipino kahit na ang kasalukuyang mga kalagayan ay ibang-iba sa umiiral noong panahon ng unang mga makabayang propagandista. Bagamat nananatili ang mga dating problema, may mga bagong problemang lumitaw na higit na nagpapahirap at nagkukumplika sa ating pambansang pakikibaka.”

Download here: Ang mga Tungkulin ng Ikalawang Kilusang Propaganda