Aklatang Tibak

Aklatan ng Aktibista at Sambayanang Pilipino

Inang Larangan – 45 Dakilang Taon ng Partido Komunista ng Pilipinas (Isang Kalipunan ng Rebolusyonaryong Panitikan)

Leave a comment

Inang Larangan Cover

Mula sa Pambungad:

Inihahandog ng mga kasama mula sa Bagong Hukbong Bayan itong kalipunan ng mga likhang pampanitikan na pinamagatang bilang bahagi ng ating pagdiriwang ng ika-45 taon ng muling pagkakatatag ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) sa patnubay ng Marxismo, Leninismo at Maoismo. Sa maningning na kasaysayan ng bagong Partido, isang hindi matatawarang papel ang ginampanan ng Inang Larangan bilang lugar na muling pinagsibulan ng rebolusyonaryong lakas matapos ang Unang Dakilang Kilusang Pagwawasto (UDKP). Ibinunga ng UDKP ang muling pagtatatag ng PKP noong Disyembre 26, 1968 sa Alaminos, Pangasinan na siyang nag-anak sa Bagong Hukbong Bayan noong Marso 29, 1969 sa Capas, Tarlac. Saksi ang Inang Larangan sa panibagong pagsisimula at pagpupundar ng lakas ng rebolusyonaryong kilusan. Kinanlong ng Inang Larangan ang napakaraming martir na nag-alay ng buhay para sa simulain ng Partido.

Sa pagtindi ng kasalukuyang krisis ng lipunang malakolonyal at malapyudal, patuloy na umiigting ang tunggalian ng uring nagsasamantala at ng uring inaapi. Ito ang ibayong nagtutulak sa pagsulong ng rebolusyonaryong kilusan tungo sa mas mataas na antas ng ating matagalang digmang bayan. Matapos ang mahigit apat na dekada, muli nating balikan ang Inang Larangan at pagugnayin ang luma at bagong karanasan ng ating rebolusyonaryong kilusan.

May apat na bahagi ang kalipunang ito: Una, ang mga panitikang ibinunga ng karanasan ng mga kasama at ng masa sa Inang Larangan. Ikalawa, ang piling mga rebolusyonaryong awiting Filipino na isinalin sa Kapampangan. Ikatlo, ang koleksyon ng Ing Bie nang Pedro Ortilano, isang serye ng mga nailathalang komiks tungkol sa buhay at pakikibaka ng uring magsasaka. At panghuli, ang mga tinipong mensahe mula sa mga piling mga mamamayan para sa ika-45 anibersaryo ng ating Partido.

Inilakip rin sa kalipunang ito ang pahayag ng Komite Sentral ng PKP para sa ika-45 taon nito.

Salubungin natin ng may mataas at mapanlabang diwa ang anibersaryo ng ating kilusan at tanawin ang nalalapit na ginintuang taon ng ating Partido.

Mabuhay ang Partido Komunista ng Pilipinas!
Mabuhay ang sambayanang Pilipino!
Ipagtagumpay ang rebolusyong Pilipino!

Download here: Inang Larangan – 45 Dakilang Taon ng Partido Komunista ng Pilipinas (Isang Kalipunan ng Rebolusyonaryong Panitikan)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s