Aklatang Tibak

Aklatan ng Aktibista at Sambayanang Pilipino


Leave a comment

K to 12 ni PNoy: Makadayuhan, walang kalidad, dagdag pahirap — IBASURA! (Alliance of Concerned Teachers)

Alliance of Concerned Teachers

“Una sa lahat, itong K to 12 ni PNoy ay hindi nakabatay sa at walang pinagbatayan na komprehensibo at malalim na pagsisiyasat, pagsusuri at pag-aaral sa totoo at kongkretong pundamental na mga problema ng sistema ng edukasyon at ng sistema ng lipunan ng bansa.

Kaya walang komprehensibo, malalim at kalidad na solusyon ang K to 12 ni PNoy sa malalim at malalang problema ng edukasyon at ng lipunan, at kung gayun, wala itong maidudulot na kabutihan o bentahe, kahit pansamantala man o pangmatagalan, para sa guro, kabataan at sambayanang Pilipino.

Bahagi lamang itong K to 12 sa mahabang listahan ng makadayuhan at kontra-mamamayang mga programa ng gubyerno at pinakahuli lamang sa mga serye ng pekeng reporma at palpak na pag-eekperimento sa sistema ng edukasyon ng mga naging Pangulo ng bansa mula pa noon kay diktador Marcos hanggang ngayon kay PNoy.”

Download here: K to 12 ni PNoy: Makadayuhan, walang kalidad, dagdag pahirap — IBASURA! (Alliance of Concerned Teachers)

Advertisements


Leave a comment

PLUMANG PUNYAL: Mga Tula at Dagli na Pinatalim ang Puno’t Dulo

Plumang Punyal

“Walang pagtakas sa pagkaskas ng panghawi at panghiwa sa gaspang ng hinagod na balat ng humahagulgol na hasaan ng welga ng mga dila at wagayway ng mga bandila sa lansangan,”

– Mula sa Paunang Salita

Download here: PLUMANG PUNYAL: Mga Tula at Dagli na Pinatalim ang Puno’t Dulo ni Rogene A. Gonzales


Leave a comment

PAGBEBENTA ni PeNOY sa PILIPINAS: Praymer sa Public-Private Partnerships (PPP) ng rehimeng Aquino

Kilusang Mayo Uno

“Ang PPP ng rehimeng Aquino ay pagpapatuloy lang ng mga kapalpakan ng mga programang pang-ekonomiya ng mga nagdaang rehimeng sunud-sunuran sa patakaran ng neo-liberal na globalisasyon.

Ipinapakita ng PPP ng rehimeng Aquino ang tunay na kulay nito bilang tagapagsulong ng interes ng mga gaya niyang panginoong maylupa at malaking burgesya-kumprador at ng mga monopolyo-kapitalista sa mundo. Ipinapasa ng PPP sa pribadong sektor ang paghahatid ng batayang mga serbisyo kaya naman sa halip na maging serbisyo ang mga itong ibinibigay ng gobyerno, nagiging negosyo ang mga ito at pinagkakakitaan ng iilang negosyante na walang pagsaalang-alang sa kapakanan ng mga manggagawa at mamamayan.

Habang ang mga pribadong korporasyon ay gumaganansya nang malaki, ang mga manggagawa at mamamayan ang nagdurusa sa pagbabayad ng utang at mataas na singil ng mga batayang serbisyo na dapat ay libre o abot-kayang ibinibigay ng gobyerno.”

Download here: PAGBEBENTA ni PeNOY sa PILIPINAS: Praymer sa Public-Private Partnerships (PPP) ng rehimeng Aquino by Kilusang Mayo Uno and ANAKPAWIS Partylist


Leave a comment

Modern Day Sweatshops in the Service Sector: Business Process Outsourcing (BPO) in the Philippines

Ecumenical Institute for Labor, Education and Research, Inc.

“A similar situation prevails in BPO firms inside SEZs. “Unionism is covertly and overtly discouraged, even forbidden, in the call center industry,”according to Ofreneo. As of 2010, no union has been formed in any BPO firm, that confirms consistency with the “No union, No Strike” policy in EPZs. A number of BPO workers interviewed for this study shared that their employment contracts include provisions stating that they should not join or form any union, and part of the training for new employeesincludes discouraging them from joining or forming a union.”

Download here: Modern Day Sweatshops in the Service Sector: Business Process Outsourcing (BPO) in the Philippines by Ecumenical Institute for Labor, Education and Research, Inc.


Leave a comment

Ravaged! A Primer on Large-Scale and Destructive Mining

Ravaged! A Primer on Large-Scale and Destructive Mining

“Because our government is subservient to the whims of multinational companies like Xstrata and the powers behind them, such as the World Bank and the International Monetary Fund (IMF-WB). Current government mining policies place Philippine natural resources at the mercy of the multinational companies, for them to fully exploit the people’s patrimony.”

– Excerpt from Ravaged! A Primer on Large-Scale and Destructive Mining published by SOCCSKSARGENDS AGENDA

Download here: Ravaged! A Primer on Large-Scale and Destructive Mining