Aklatang Tibak

Aklatan ng Aktibista at Sambayanang Pilipino

Oryentasyon at mga Gabay sa Organisasyon ng ANAKBAYAN

Leave a comment

Oryentasyon at mga Gabay sa Organisasyon ng ANAKBAYAN

“Ang ANAKBAYAN ay isang Pambansa Demokratikong Komprehensibong Organisasyong Masa ng kabataang Pilipino na nagbubuklod sa kabataang manggagawa, magsasaka, mala-manggagawa, mangingisda, estudyante, propesyunal, kabataang di nakakapag-aral, migrante, kabataang simbahan, Moro at iba pang pambansaag minorya, at kababaihan para kamtin ang tunay na Pambansang Demokrasya na may Sosyalistang Perspektiba.

Binubuo ito sa pagkilala sa makasaysayang papel ng kabataan bilang isang pwersang tumatangkilik at nagsusulong ng pagbabagong panlipunan laban sa luma at mapanupil na sistemang malakolonyal at malapyudal na pumipigil sa pag-unlad. Mayaman ang karanasan ng pakikibaka ng mga kabataan mula pa sa panahon na itinatag ang Katipunan, sa panahon ng sigwa ng dekada ‘70 hanggang sa kasalukuyan. Sa pagbubuo ng ANAKBAYAN, kinikilala rin ang signipikanteng bilang ng kabataan sa populasyon ng Pilipinas, na dapat bigkisin at pakilusin para sa pagbabago. Ang kabataan ay dapat isanib sa kilusan ng batayang masa para maging makapangyarihang pwersa. Kalakhan ng kabataan ay nagmumula sa hanay ng mga maralita sa komunidad, manggagawa at magbubukid. Sila ang bumubuo ng mayorya ng kasapian ng ANAKBAYAN.”

– Mula sa Oryentasyon

Download here: Oryentasyon at mga Gabay sa Organisasyon ng ANAKBAYAN

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s