Aklatang Tibak

Aklatan ng Aktibista at Sambayanang Pilipino

Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law (CARHRIHL)

Leave a comment

carhrihlMakasaysayang dokumento hinggil sa pagkilala ng magkabilang panig sa kahalagahan ng karapatang pantao sa lahat ng aspeto nito na ibinunga ng usapang pangkapayapaan sa pagitan ng Gobyerno ng Pilipinas at ng National Democratic Front of the Philippines na nilagdaan ng magkabilang panig noong 1998. Ito rin ang una sa apat na

“Kinikilala ng mga Partido na ang mga saligang kalayaan ng indibidwal at kolektibo at karapatang pantao sa larangan ng pulitika, lipunan, ekonomya at kultura ay makakamit lamang at yayabong sa kalagayang may pambansa at panlipunang kalayaan ang mamamayan. 
Pinagtitibay ng mga Partido ang pangangailangang itaguyod, palawakin at garantiyahan ang mga demokratikong karapatan at kalayaan ng mamamayan, laluna ng masang anak-pawis ng mga manggagawa at magsasaka.
Mulat ang mga Partido na ang matagal nang armadong labanan sa Pilipinas ay nangangailangan ng aplikasyon ng mga prinsipyo ng mga karapatang pantao at mga prinsipyo ng internasyunal na makataong batas at ng matapat na pagtalima ng magkabilang Partido sa mga ito.
Kung gayon ay binubuo ng mga Partido ang Kasunduang ito para pagtibayin ang kanilang palagian at nagpapatuloy na mutwal na komitment sa paggalang sa mga karapatang pantao at mga prinsipyo ng internasyunal na makataong batas at sa gayon ay kinikilala na ang mga hakbang ng mabuting intensyon ng sinuman sa mga Partido ay may obligasyon sa at tatalima sa mga prinsipyo ng internasyunal na makataong batas.”

Download here: Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law (CARHRIHL)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s